Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI
Ticari Unvanı: Medikoz Tercüme Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Adresi : Korkut Reis Mahallesi Atatürk Bulvarı 46/22 Çankaya ANKARA
Telefon : 0312 911 1 363
Satıcı Mersis No : 0613070846000016
Satıcı E-Posta Adresi : [email protected]
Alıcının İadesi Halinde Hizmeti Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi : YURTİÇİ KARGO

ALICI
Kuruluş Unvanı: [fatura-firma-adi]

Adı – Soyadı: [fatura-kullanici-adi]
Adresi: [fatura-adresi]
Telefon: [telefon-no]
E-Posta: [e-posta-adresi]

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı’nın, Medikoz Tercüme Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Medikoz Tercüme”)’ye ait [www.medikozceviri.com] alan adlı İnternet sitesinden (“İnternet Sitesi”), Satıcıya ait Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

İşbu Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından Satıcının sağladığı hizmetlerden ücret karşılığı şu değerler üzerinden karşılıklı olarak anlaşılarak fayda görmesi üzerine mutabık kalınmıştır.

Sipariş tutarı:
[sepet-tutar]

Teslim Şartları:

Teslimat Adresi: [kargo-adresi]
Teslim Edilecek Kişi(ler): [kargo-kullanici-adi]

MADDE 4 – HİZMETİN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcının Satıcıdan satın almış olduğu Hizmetin Alıcıya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Hizmet, Alıcının sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcıya aittir. Satıcı, İnternet sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcıya ait olacaktır. Hizmetin teslimatı; sipariş formunda belirtilen tarihte gerçekleştirilir. Hizmetin teslim tarihi, ilgili hizmetin Medikoz Tercüme’nin özgün yazılımı MedikoPanel’e ilgili hizmetin yüklenmesini ifade eder. MedikoPanel’e yüklenen hizmet, aynı gün Yurtiçi Kargoya Alıcı tarafından ödemesi yapılacak şekilde teslim edilir. Satıcı, sipariş konusu Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Hizmeti, Alıcı tarafından Hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) iş günü içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Hizmetin Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, İnternet sitesinde yer alan Sözleşme konusu Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya İnternet sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Hizmete ait temel özellikler, Hizmetin vergiler hariç fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcının, Sözleşme konusu Hizmeti teslim almadan önce muayene etmeksizin; yırtılmış, hasar görmüş ve sair vasıflı ayıplı Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Hizmetin ayıpsız olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Hizmetin sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir. Hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Hizmet bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir. Noterlik işlem bedelleri ve sair harç, resim ve damga bedelleri ile bilcümle onaylama işlemi bedelleri Alıcının sorumluluğundadır. Alıcı, bu tür tasdik ve harç bedellerini Satıcının belirttiği banka hesabına ödemekle mükelleftir. Zamanında ödenmeyen harç, resim ve onay işlemi bedellerinde yasal faiz oranları, temerrüde düşülmesi halinde Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre yasal işlem başlatılacağını Alıcı peşinen kabul eder.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu Hizmetin Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamında Alıcıya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Hizmet, Alıcıdan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

Alıcı, hizmet tesliminden önce teslim edilecek olan hizmetin varsa gerekli tasdik işlemleri öncesinde kontrollerini yapmış olması koşuluyla Alıcıya teslim edilen Hizmetin teslim öncesinde belirtilenden farklı olması ve kullanılamaz durumda olması halinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcıya ait ve/veya İnternet sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcıya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde ayıplı/memnun kalınmayan Hizmeti Satıcıya geri gönderir. b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Hizmet içeriğini oluşturan belgelerin eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Hizmet bedeli Alıcıya ödediği şekilde iade edilir. Hizmet, Satıcıya iade edilirken, Hizmetim teslimi sırasında Alıcıya ibraz edilmiş olan fatura aslının da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

Alıcı iade edeceği Hizmeti bilgilendirme formunda belirtilen Satıcının anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcıya aittir. Alıcının iade edeceği Hizmeti bilgilendirme formunda belirtilen Satıcının anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Hizmetin kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz: a) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel/kurumsal ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle kullanım açısından herhangi bir sakınca teşkil etmeyen hizmetler,  b) Tesliminden sonra hasar görmüş belgeyi ihtiva eden hizmetler, c) Alıcının teslimat öncesinde onay istemesi halinde ve Alıcının istediği şartları karşılayan hizmetler,  ç) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde d) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Hizmetin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

MADDE 10 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 11 – HİZMETİN FİYATI

Hizmetin satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve hizmet ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır. MedikoZengin Hizmet türünden elde edilen hediye kodu aynı Alıcı tarafından bir sonraki EC Sertifikası çevirisinde kullanılabilir. MedikoZengin Hizmet kapsamında tanımlanan ücretsiz EC Sertifikası çevirisi İngilizce-Türkçe dil çiftinde olup noterlik işlem bedeli, harçlar, resimler bilcümle onay işlemi MedikoZengin Hizmet kapsamında tanımlanan hediye kupona şamil değildir.

MADDE 12 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcının, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcının borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcının uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 13 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Satıcının resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14 – YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, [tarih] tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI

Medikoz Tercüme Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Korkut Reis Mahallesi Atatürk Bulvarı 46/22 Çankaya ANKARA
[email protected]

www.medikozceviri.com

MERSİS No: 0613070846000016
Ticaret Sicil No: 287789

ALICI
Sipariş İçeriği ve Toplamı :
[sepet-tutar]

Sipariş Tarihi : [tarih]
Kullanıcı Adı : [kullanici-adi]
Telefon Numarası : [telefon-no]

E-posta Adresi :
[e-posta-adresi]
Fatura Bilgileri
[fatura-kullanici-adi]
[fatura-firma-adi]
[fatura-adresi]

Gizlilik Politikası

Medikoz Tercüme İnternet sitesi sayfalarını, şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilir, sunulan Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvelik Kurumu, Ürün Takip Sistemi, Tıbbî Cihaz Kurumu ile ilgili tıbbî cihaz kayıt ve güncelleme işlemlerine ilişkin bilgileri okuyabilir, dilerseniz Kuruluşumuzun sunmuş olduğu ayrıcalıklı fiyatlarla hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Size özel bilgilerinizi vermeniz durumunda, bu bilgiler, sizin haberiniz veya onayınız olmadan ya da yasal yükümlülük altında bulunmadığı sürece üçüncü bir şahıs veya firma ile paylaşılmayacaktır. Bu bilgiler, en yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarımızla korunacaktır.

Kısa mesaj (SMS), e-posta vb. iletişim kanalları kullanılarak Kuruluşumuzca tarafınıza yapılan bilgilendirmeleri almak istemiyorsanız 0 312 911 1 363 numaralı telefondan Kuruluşumuzu arayarak ya da [email protected] adresine e-posta göndererek bildirmeniz yeterli olacaktır.

Sitemizdeki bilgiler, yürürlükteki mevzuatlara uygun şekilde hazırlanmış olup mevzuat ve uygulamada olabilecek değişiklikler söz konusu bilgilerin doğruluğunu etkileyebilecektir. Bu bilgiler, kullanıcıların faydalanması amacıyla sunulmuş olup kesinlikle ulusal yetkili otoriteler nezdinde kayıt güvencesi anlamına gelmemektedir.

Sitemizin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan Medikoz Tercüme sorumlu değildir.

Medikoz Tercüme üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Medikoz Tercüme, bu sitelerin içeriklerini denetlememekte ve bu sitelerin kullanımından doğabilecek her türlü zararlara karşı Medikoz Tercüme tarafından hiçbir garanti verilmemektedir.

Sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Medikoz Tercüme’ye aittir. Sitemizin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları kuruluşumuzda saklıdır. Herhangi bir kişi/kuruluş, Kuruluşumuzun önceden yazılı iznini almadıkça, sitemizin belli bir kısmını başka bir İnternet sitesinde kullanamaz veya sitemize başka bir İnternet sitesinin bağlantısını kuramaz.

Sitemizde yer alan bilgi, piyasa gözetimi ve deneyimleme faaliyetleri sonrasında elde edilmiş olup Medikoz Tercüme tarafından herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Internet sitemizde yer bilgilerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup bu bilgiler belli bir tıbbî cihazın kayıt işlemi için verilmemektedir. Bu nedenle bu İnternet sitesinde yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu tür verilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve masraflardan dolayı Medikoz Tercüme sorumlu değildir.

Medikoz Tercüme, müşterilerinden zorunlu olarak alması gereken bilgiler yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü bilgileri toplamaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için Medikoz Tercüme, sistem altyapısı ve İnternet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır. İlgili mevzuat gereğince, titizlik, bağlılık, tarafsızlık ve gizlilik esasları çerçevesinde hizmet vermekteyiz. Etkin, kaliteli ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda çeviri hizmeti verebilmek için, yasal zorunluluk durumları haricinde bazı bilgileri müşterilerimizden temin ederek işlemekteyiz. Ancak söz konusu bilgilerden, kişisel veri niteliğinde olanları yasal bir zorunluluk ya da kişisel veri sahibinin izni olmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmamaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kuruluşumuz Veri Sorumlusu olup 11. Madde kapsamında 0312 911 1 363 numaralı telefondan ya da [email protected] adresi üzerinden başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Gizlilik politikamız hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, bizimle her zaman 0312 911 1 363 numaralı telefondan ve [email protected] adresi üzerinden bağlantıya geçebilirsiniz.